دادخواهی

داود رفیعی کارگر اخراجی کارخانه پارس خودرو که در اسفند سال ٩١ از کارخانه اخراج شده است خواهان بازگشت به کار خود می باشد. بر طبق نظریه کارشناسی جبران خدمت  وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی به شماره نامه ٨٨٣٤٩ به تاریخ ١٢/٥/٩٣ است.