دست ها از اندوخته های کارگران کوتاه!

با خبر شدیم در اقدامی شتابزده و غیرقانونی، مجلس دست اندازی به منابع و اندوخته های کارگران در سازمان تامین اجتماعی را در بودجه سال ٩٦ برای تامین منابع مالی دولت مصوب کرده است.

بند ( ز ) از تبصره ٧ لایحه بودجه در خصوص واریز سهم درمان سازمان تامین اجتماعی به خزانه داری کل کشور اقدامی مغایر با استقلال یک صندوق خصوصی است. اینگونه دست اندازی ها به منابع مالی سازمان تامین اجتماعی که اندوخته های سالیان دراز کارگران در آن پس انداز شده است، این یک تجاوز و دست درازی آشکار به منابع مالی کارگران که با تصویب یک بند می خواهند به آن شکلی قانونی بدهند. باید با تمام توان وهماهنگی کامل کارگران آن را افشا و در مقابل اجرای آن ایستادگی نمود.

دولت باید با اجرای انضباط مالی و کوتاه کردن دست اختلاس گران و نجومی بگیران و گرفتن مالیات از ثروتمندان جامعه نسبت به تامین منابع مالی خود اقدام کند.

هشدار می دهیم چنانچه این قانون در شورای نگهبان تصویب شود، برای صیانت از اندوخته های خود از هیچ اقدامی فروگذار نخواهیم بود.

 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ٢ اسفند ١٣٩٦