پیام سندیکا، شماره ٦٥ بهمن ماه سال ٩٦ منتشر شد!

نشریه پیام سندیکا پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ٦٥ سال هفتم،  بهمن ماه ٩٦ بصورت الکترونیکی و چاپی در ایران منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

در این شماره می خوانید:

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری  ص1

گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی سراسر کشور ص11

آزادی و عدالت اجتماعی، آنچه ما می خواهیم!  ص32

گزارشی از تخلفات صندوق آینده ساز  ص34

حال و روز صندوق های بازنشستگی …  ص35

آغازبحرانی آشتی نا پذیر  ص36

ما اغتشاشگر نیستیم!  ص40

ماندگاری سودآوری ذوب آهن چگونه انجام پذیر است؟  ص42

نامه رسیده به نشریه پیام سندیکا  ص44

مصاحبه های کوشندگان کارگری  ص46

امنیت شغلی  ص48

مردمی که توالت و حمام ندارند  ص50

طنز کارگری  ص52

کاظم عاشقی نین خاطره لری  ص53

شعور اجتماعی  ص54

زنان کارگر از نظر کارفرمایان  ص55

شعرهای کارگران  ص56

معرفی زنان موفق  ص59

مبانی اقتصاد سیاسی  ص62

پیدایش و تکامل حیات  ص63

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
 

برای آگاهی از فعالیت ها و دیدگاههای ما  می توانید به سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرس sfelezkar.com  مراجعه کنید