گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات کارگران ذوب آهن

١- با اینکه بارها در مورد حفظ و نگهداری و تعمیرات به موقع خطوط فرسوده آب  به مدیریت تذکر داده شده است  اما کماکان این تعمیر و نگهداری به موقع انجام نمی شود و آب به هدر می رود. لوله های آب در خط لوله های شمال شرقی شرکت باید تعویض شوند و هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

٢- کارگران زحمتکش برق کارگاه انبار مواد خام پس از برنامه ریزی و تامین قطعات لازم در مدت ٢ ماه مکانیزم تلفرهای برقی  را نصب و راه اندازی کرده اند. اما پاداش لازم را دریافت نکردند چرا؟

٣- با اینکه بارها تاکید شده است که یک نسخه از قراردادهای بسته شده رانندگان سبک با پیمانکار به آنان داده شود ولی اقدامی صورت نمی گیرد چرا؟

٤- در طی دو سال اخیر بارها از علت عدم پرداخت و دیر کرد معوقات بانکی وام های کارگران از بانک ها پرسیده شده است  اما پاسخگویی مناسب صورت نگرفته است.

٥- بیمارستان شهید مطهری پزشک معتمد برای تاییدیه نسخه های دندانپزشکی معرفی نمی کند.چرا؟