استثمار در ایران

طبق گزارش خبرنگار پیام سندیکا ، موسسه خیریه اشتغال امام حسین با به کار گیری معلولین، اعضای سرپرست خانوار، افراد ترک اعتیاد کرده ، افراد مسن، ….. یکی از موسسه هایی است که به قول خودش اشتغال زایی کرده است.

این موسسه با بکار گیری افراد بالا بسیاری از حقوق قانونی و به ویژه دستمزد قانونی و بیمه را از افراد مشغول به کار دریغ کرده است. این موسسه یکی از کارفرمایانی است که به شدت به دنبال لغو قانون کار و بیمه های اجتماعی است و این نهاد های اجتماعی را سد راه کارگاههای کوچک و اشتغال زایی می داند. به عبارت ساده تر این موسسه خواهان کارگر ارزان و برده وار است.