دبیرکل محترم فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری WFTU

برگزاری اجلاس دوره ای هیئت مدیره فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری WFTU در تهران در روزهای 7 و 8 اسفندماه (26 و 27 فوریه 2018) در شرایطی صورت گرفت که شرکت کنندگان ایرانی حاضر در این اجلاس نمایندگان واقعی کارگران ایران نبودند.   و فدراسیون با عدم دعوت از سندیکاهای مستقل کارگری در ایران- یعنی سندیکای فلزکارمکانیک ایران – سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه – سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه – اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران، خود را از امکان تبادل نظر با فعالین معتقد به تقویت سندیکاهای واقعی و طبقاتی در ایران محروم کرد.

دلیل ما برای اینکه خانه کارگر و تشکیلات و فعالین وابسته به آن را  فاقد هویت سنیکایی واقعی بدانیم بر پایه عمل کرد آن ها، اصول تشکیلاتی ساختارهای آن ها، عدم ارتباط آن ها با مبارزه طبقاتی کارگران ایران و ماهیت کارگزارانه روابط آن ها با ارگان های دولتی می باشد.   همانگونه که خود مطلع هستید در اصول اساسنامه ای سندیکا ها مشخصه هایی ذکر شده است و از جمله اینکه سندیکاها نباید محدود به دین خاص، ایدئولوژی و نژاد و زبان خاصی باشند.

در اجلاس تهران تشکیلات خانه کارگر و نمایندگانش در حالی خود را تشکل کارگری جا زده اند که در اساسنامه اشان گرایش دینی خاصی برای عضویت منظور شده است.  در واقع کارگران و کوشندگان سندیکایی ایران خانه کارگر را یک ساختار و تشکیلات واقعی کارگری نمی شناسند.

این مهم است که شما اطلاع داشته باشید در روزهای برگزاری اجلاس هیئت مدیره فدراسیون در تهران هزاران کارگر فولاد اهواز برای هفته ها در اعتصاب بودند و تقاضای دریافت بیش از 3 ماه حقوق عقب افتاده خود را داشتند که در ادامه در روز 11 اسفندماه ( 2 مارس) 9 تن از آنان دستگیر و به بازداشتگاه برده شدند.

اجلاس شما در حالی برگزار شد که رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در زندان به سر می برد و بدلیل شرایط دشوار زندان سکته کرده و حتا برای درمان با مرخصی اش موافقت نشده است.

اسماعیل عبدی دبیرکانون صنفی معلمان تهران ، بهشتی لنگرودی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران در زندان بسر می برند و علی اکبرباغانی عضو دیگر هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران در تبعید بود. پس از اجلاس نیز محمد حبیبی عضو دیگر هیات مدیره  کانون صنفی معلمان تهران دستگیر و با ضرب و شتم در محل کار به زندان برده شده است.

در حال حاضر ابراهیم مددی و داوود رضوی از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز زیر حکم های سنگین زندان بسر می برند.

حمید شرقی عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران هنوز تعیین تکلیف قضایی نشده است.

فعالین کارگری نیشکر هفت تپه که برای دریافت معوقات خود تلاش می کنند به دادگستری احضار شده اند.

محدودیت علیه سندیکاهای کارگری و فعالین کارگری در کشوری که اجلاس شما در آن برگزار شد توسط مقام های مسئول به خشن ترین شکل اعمال می شود.

میزبانان شما کسانی بودند که به محل سندیکاهای کارگری یورش آورده و فعالین سندیکایی را مورد ضرب و شتم قرار دادند و هنوز هم از رقابت با سندیکاهای واقعی کارگری می ترسند و به همین دلیل جایی برای 4 تشکل سندیکایی مستقل در این اجلاس ندادند و از نام  و اعتبار ما  در میان کارگران و مردم وحشت دارند.

متاسفانه در این اجلاس از سوی شما نیز خبری از 4سندیکای کارگری گرفته نشد و بدون حتا دیداری کوتاه با ما از ایران رفتید.

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری مدعی است که پرچمدار مبارزه سندیکایی اصیل است. ما سئوال می کنیم:

ایا در اجلاس هیئت مدیره فدراسیون در تهران اصولاٌ مطرح شد که در کشور میزبان شما دستورات صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی برای از بین بردن قانون کار، و هرگونه تشکل کارگری، ارزان سازی دستمزدها برای غارت هرچه بیشتر کارتل ها توسط مقام های مسئول دقیقاٌ اجرایی می شود؟؟

آیا نمایندگان به اصطلاح کارگری حاضر در اجلاس به اطلاع بیش از 24 هیئت نمایندگی حاضر رساندند که اندوخته های کارگران توسط دولت دستبرد زده می شود؟ و به همین خاطر نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی دستمزد مذاکرات مزدی را تحریم کردند؟

در زمان اجلاس میلیون ها کارگر ایرانی دستمزدهایشان ماهها عقب افتاده و اعتراضات در خارج از سالن های برگزاری اجلاس هر روزه ادامه داشت. صندوق های بازنشستگی کارگری به دلیل مدیران نالایق دولتی و اختلاس ورشکسته شده اند. آیا اجلاس هیئت رئیسه فدراسیون در جریان این مشکلات گذاشته شد؟

آیا در قطعنامه پایانی اجلاس هیئت مدیره فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری از محدودیت ها و عدم اجرای مقاوله نامه های سازمان جهانی کار در ایران ذکری به میان آمد؟ آیا در قطعنامه های اجلاس خواستار آزادی سندیکالیست های زندانی که به دلیل دفاع خود از اصول سندیکایی و حقوق کارگران زیر فشار هستند، شدید؟؟

در پایان از شما می خواهیم در رابطه با موارد ذکر شده در بالا از خود واکنش نشان دهید.

جان سندیکالیست های مبارز ایران رضا شهابی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، علی اکبر باغانی و محمد حبیبی در خطر است!  با آن ها اعلام همبستگی کنید.

 

ایران – مازیارگیلانی نژاد

مسوول سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

اسفند 1396