رضا شهابی آزاد شد!

به همان اندازه که از زندانی شدن و به بندکشیدن فعالین مدنی و کارگری بیزار و خشمگین می شویم، به همان اندازه از آزادی و خبر رهایی آنها از بند ظالمانه ای که به خاطر حق طلبی به آن محکوم می شوند، خوشحال می شویم .

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران آزادی رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران را به وی و خانواده گرامی و سندیکای برادر و جامعه کارگری و تمام کوشندگان راه آزادی و برابری تهنیت و شادباش می گوید. امیدواریم با تلاش و مبارزات پیگیر خود بتوانیم درسایه اتحاد وهمبستگی تمام تشکلهای مستقل کارگری درکناردیگرفعالین حوزه های مختلف اجتماعی که دغدغه ی آزادی و برابری و البته شکوفایی ایران را دارند، بتوانیم شرایطی فراهم نماییم که دیگر کسی به خاطر دفاع از حقوق قانونی مسلم و انسانی خود به بند کشیده نشود.

اتحاد، همبستگی وتشریک مساعی بین فعالین و تشکلهای مستقل کارگری و دیگرفعالین ازلایه های مختلف اجتماعی که دغدغه ی نان ، کار، آزادی فعالیت صنفی، صلح و پیشرفت را دارند ضامن برون رفت از شرایط بحرانی و سخت کنونی می باشد

به امید رهایی تمام زندانیان کارگری، سیاسی، مذهبی، قومی ومدنی.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٢٥ اسفند ١٣٩٦