تخریب انسان در اقتصاد سرمایه داری

در آبان سال ١٣٩٦ سمیناری آموزشی  تحت عنوان «غریبه ای به نام نشاط» و یا «چگونه با نشاط کار کنیم» در تالار ذوب آهن اصفهان برگزار شد. سخنرانان در این سمینار از آماری حرف زدند که نگران کننده بود. مشاورین خانواده های کارگران ذوب آهن اعلام کردند قبل از سال ٨٩  بیشترین مراجعه خانواده های کارگری به این مشاورین در مورد مشکلات ازداواج بوده است. اما ناگهان از سال ٩٣ بیشتر مراجعه کنندگان برای مشاوره طلاق به این مشاورین مراجعه کرده اند. و متاسفانه از سال ٩٤ این مراجعه ها به ناگهان تغییر ماهیت داده و مراجعه کنندگان از بی تعهدی و خیانت در خانواده هایشان مشاوره گرفته اند. این روند در سال کنونی به خستگی از کار و زندگی تغییر مشاوره داده است.

پرسش این است که مدیریت در این کارخانه چه کرده است که خانواده های کارگران به جای مشاوره ازدواج به مشاوره طلاق و خیانت  روی آورده اند؟ چه اتفاقی در زندگی کاری کارگران افتاده که کارگران از کار و زندگی خسته شده اند؟؟

آنچه ما می دانیم دستمزدهای نازل و زیر خط فقر نه تنها ازدواج را از کارگران گرفته است بلکه فروپاشی خانواده های کارگری را نیز هدف قرار داده است. کارشناسان سندیکای کارگران فلزکارمکانیک معتقدند که دستمزدهای زیر خط فقر که جوابگوی معیشت خانواده هانیست نه تنها کانون های خانواده گی را از هم خواهد گسست بلکه به تزلزل اخلاق در میان زحمتکشان هم دامن می زند.

اما خطر از آنجا آغاز می شود که کارگر دیگر انگیزه ای برای کار و زندگی ندارد. سیستم سرمایه داری برای پولی شدن همه مظاهر جامعه بی اخلاقی را دامن می زند. بی دلیل نیست که سرمایه داری در مقابل افزایش قدرت خرید کارگران هر روز ترفند جدیدی را آزمایش می کند. فشار کار و دستمزدهای ارزان بی انگیزه گی و بی تعهدی و خیانت را در جامعه رواج می دهد و کارفرمایان بدون آنکه تیری شلیک کنند و کسی را به قتل برسانند، کارگران را زیر فشار کار و خستگی مفرط بی انگیزه کرده و آنان را به سمت مرگ سوق می دهند تا نیروی جدید را جایگزین این کارگران از رده خارج کنند.

هر چند آمار دقیقی از بازنشستگان ذوب آهن و مرگ و میر در این واحد صنعتی بزرگ نداریم، اما بازنشستگان ذوب آهن بسیار زود پس از بازنشستگی می میرند و از زندگی بازنشستگی محرومند. گواه ما اعلامیه های ترحیمی است که به سر کوچه و شهرک ها نصب می شود.

تحریریه پیام سندیکا