پیام سندیکا، شماره ٦٦ اسفند ماه سال ٩٦ منتشر شد!

نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری شماره ٦٦ اسفند ١٣٩٦ بصورت چاپی و الکترونیکی در ایران منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری  ص ١

گزارشات کارگری از واحد های تولیدی سراسر کشور  ص ١١

دادخواهی  ص ٣٦ 

لیست تحریم واسامی پروژه های فاسد  ص ٣٧

مصاحبه داود رضوی  ص ٤٠

صندوق آینده ساز یا آینده سوز؟  ص ٤٥

مافیای واردات چگونه عمل می کند؟  ص ٤٦

حرف‌ها و درد دل های یکی از کارگران  ص ٤٧ 

مصاحبه ناصر آقاجری  ص ٥٠

گزارشی از گردهمایی بازنشستگان  ص ٥٤

من یک جانبازم!  ص ٥٦

تلخ و  شیرین های کازیم عاشقی  ص ٥٧

چرا ٨ مارس روز جهانی زن نامیده شده است؟  ص ٥٨

در روستاهای کرمان چه می گذرد؟  ص ٦٠

به مهرنوش ابراهیمی وآرمانش  ص ٦٤

تاریخچه ٨ مارس روز جهانی زن  ص ٦٦

از زنان موفق بیاموزیم!  ص ٦٨

با کفش زنانه کارِ سازه و اسکلت فلزی می‌کردم  صر٦٩

مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار چه می گویند؟  صر٧٠

مبانی اقتصاد سیاسی  صر٧٢

پيدايش و تکامل حيات  ص ٧٤

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

برای آگاهی از فعالیت ها و دیدگاههای ما  می توانید به سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرس sfelezkar.com  مراجعه کنید