گزارش تکمیلی از نیشکر هفت تپه

امروز سر سه راه هفت تپه ماشین های اطلاعات و نیروی انتظامی سعی در توقف کارگران داشتند ولی در نهایت پیش از رسیدن به بیمارستان شوش، توانستند بیشتر کارگران رو متفرق کنند.  تعداد اولیه کارگران به نسبت زیاد و وسایل نقلیه هم زیاد بودند ولی آخرش حدود ۱۰۰ نفر رسیدیم پیش فرمانداری.

یکی از مامورین  هم چپ و راست عکس از کارگران می گرفتمسیر جلو فرمانداری کاملن باز بود و مشکلی برای مرور وسایل نقلیه پیش نیومد.  معاون فرماندار هم فقط سعی در آرام سازی کارگران داشت و هیچ نتیجه خاصی حاصل نشد.

کلن در تجمع هم نمیشود نتیجه کلی و نهایی و قطعی گرفت وگرنه خواسته اول ما اخراج بخش خصوصی و برگشت شرکت به دولت هستچون کارفرما در پرداخت مطالبات ناتوان هست.

فعلن هم جلسه شورای تامین در اهواز تشکیل شده و طوری هست که دیگه جلسات رو در اهواز و با حضور استاندار تشکیل می دهند.

اما موضوع مهم خسارات جبران ناپذیری است که این تعطیلی نسنجیده به نیشکر هفت تپه خواهد زد.

تمام مسیرهای کارخانه پر از شربت و سیروپ و پخت هست و این مسیرها باید مرتبن مورد بررسی قرار بگیرند و درصورت نیاز آب بر روی آنها بازبشود که پخت ها سفت نشوند. اگرسفت شدند علاوه برخود پخت و شربت که خراب خواهند شد، دستگاه ها هم نابود میشوند.

کوره ی آهک نباید خاموش بشود که اگه خاموش شد دردسر روشن کردنش زیاد است. طباخی خام و تصفیه که داخل پن هاشون پخت هست که قیمت هر پخت صد ملیون است که حدود شش پخت جمعن درخام و تصفیه هست. اگربه این ها آب نرسد پخت ها سفت شده و پن عملن خراب خواهد شد. قیمت هر پن چند میلیارد است. همانطوری که پارسال یک پن خراب شد ودیگه درستش نکردند.

نیشکر هایی که در بیابان باد می خورند بی تردید فاسد خواهند شد .