گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ذوب آهن اصفهان

١- امسال سهم بیمه تکمیل درمان در قرارداد جدید شرکت برای هر نفر از ١٨٥٠٠ به ٢٢ هزار تومان رسید. یعنی ١٩ درصد افزایش داشته است . چرا؟؟ آیا شرکت نباید در این مورد با توجه به این همه کارگر و کارمندی که عضو بیمه تکمیل درمان می شوند، خود نیز کمی از سود ذوب آهن هزینه کند، نه اینکه همه هزینه را به دوش کارگران بیاندازد؟؟  برای یک خانواده ٤ نفره کارگری این مبلغ به ٨٨ هزار تومان می رسد.

٢- امسال لباس ورزشی که به عموم کارگران ورزشکارتعلق می گرفت فقط به کسانی که در مسابقات شرکت می کردند داده شد. آیا این یک اجحاف در حق کارگران ورزشکار نیست؟ بعد مدیریت از سود دهی ذوب آهن دم به دم حرف می زند؟؟ اینگونه باید به سوددهی رسید؟؟

٣- مدیریت از سوددهی شرکت حرف می زند به ویژه آقای صادقی مدیرعامل. آیا وقت آن نرسیده که حق کارگران از این سوددهی در افزایش دستمزدها و پاداش و رسمی شدن کارگران و طبقه بندی مشاغل را شاهد باشیم؟ یا باز هم حقوق مدیران افزایش خواهد یافت؟؟