گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات کارگران ساوه

متاسفانه غیر بهداشتی بودن کارخانه ها و عدم رسیدگی به این موضوع باعث مشکلاتی در میان کارگران کارخانه ها و سرایت این مشکل به خانواده های آنان می شود.

درکارخانه کاغذسازی کاوه درخیابان هفتم شهرک صنعتی ساوه کک به جان کارگران افتاده است و بنا به دستور واحد بهداشت به کارگران توصیه شده که هرروز دوش آب گرم گرفته و با صابون ضد عفونی کنید!!! اما دریغ از آب گرم و صابون در این کارخانه.

هر چند که این مشکل به اطلاع شبکه بهداشت ودرمان ساوه اطلاع رسانی شده اما کارگران با اینگونه مشکلات چه کنند.