گزارش پیام سندیکا از مشکلات کارگران ذوب آهن

١-سالهاست شرکت نسبت به استخدام کارگر اقدام نکرده و در حال حاضر بخش های مختلف نیاز به کارگر دارند. این در حالی است که هر ساله تعداد زیادی از کارگران بازنشسته شده و کارگر فعلی باید به جای آنها نیز کار کنند که فشار زیادی به کارگران می آید؟؟

٢- با توجه به سود دهی کارخانه که با دستان تلاشگر کارگران و مدیریت آقای صادقی محقق شد، آیا امسال شرکت ذوب آهن به جز افزایش دستمزد ی که وزارت کار اعلام کرده  شرکت نیز به افزایش حقوق کارگران اقدام خواهد کرد؟؟

٣- در قسمت های مختلف شرکت ذوب آهن آب آشامیدنی به دلیل فرسده بودن خطوط لوله کشی بد بو و تغییر رنگ داده است. چرا به این مشکل رسیدگی نمی شود؟