گزارش خبرنگار پیام سندیکا از حقه بازی پیمانکاران

سالهاست پیمانکاران برای به کار گیری کارگر ارزان از روش های گوناگون استفاده می کنند ولیکن به تازه گی پیمانکاران در پروژه های نفتی دست به حقه بازی جدیدی زنده اند. به این صورت که آگهی استخدام جوشکار می دهند و پس از اینکه جوشکاران به سرپروژه می روند از آنها می خواهند تست جوشکاری بدهند. کارگرها هم برای اینکه کار را به دست بیاورند مهارت جوشکاری خود را به کار گرفته که در تست عکس رادیوگرافی قبول شوند. اما پیمانکاران با اعلام دستمزدی پایین کاری می کنند که کارگر بعد از دو یا سه روز کار مجانی پروژه را ترک کنند و به این ترتیب کارگران بیکار در صف را مجبور به دادن تست و راه اندختن پروژه خود می کنند.

در آخرین نمونه از این حقه بازی کثیف پیمانکاری مهرداد نبوی از شرکت انرژی گستره ایستگاه گاز اندیمشک با بردن کارگران به سر پروژه، از آنان بصورت مجانی سو استفاده می کند.  شرایط کار، جوشکاری بر روی لوله های سایز بالا ٣٠ اینج در این ایستگاه است. روزانه بیش از ٢٠ جوشکار به این صورت در این پروژه مورد سو استفاده کاری قرار می گیرند.

گروه کارگران پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها به همه کارگران اعلام می کند این شرکت و پیمانکار حقه بازش تحت تحریم این گروه قرار گرفته و از همه کارگران می خواهد برای حمایت از حقوق حقه امان به همه برادران کارگر اطلاع رسانی کرده و در اینگونه پروژه ها کار نکنیم.