گزارش خبرنگار پیام سندیکا از کارخانه لوله صفا در ساوه

با ورود به سال جدید کارفرمایان از هر ترفندی برای محدود کرد اعتراضات کارگران استفده می کنند.

در یک اقدام بسیار عجیب از سوی مدیران کارخانجات لوله صفا در ساوه از روز ٨ اردیبهشت  بخشی از کارگران که قراردادهای شش ماهه داشتند باید قرارداد جدید یک ماهه امضا نمایند و قرارداد قبلی خود که چند روز پیش بمدت ٦ ماه امضا کرده بودند را پس بگیرند.

علت این کار کارفرما اعتراض کارگران به عدم دریافت حقوق خود بوده است.