گزارش خبرنگار پیام سندیکا از تعطیل نکردن کارخانه در روز کارگر

با اینکه در ماده ٦٣ قانون کار ١١ اردیبهشت تعطیل رسمی برای کارگران است و کارفرمایان حق ندارند در این روز کارگران را وادار به کار کنند اما از مراکز مختلف کارگری خبر می رسد که روز ١١ اردیبهشت را بسیاری از کارخانه ها روز کار اعلام کرده اند و کارگران را مجبور به آمدن بر سرکار نموده اند.

معدن سنگ آهن بافق به کارفرمایی شرکت فکورصنعت ، گندله سازی سه چاهون به کارفرمایی شرکت پیمانکاراپال صنعت کیش  از جمله این مراکز بوده اند و به کارگران گفته شده است که از اضافه کاری هم خبری نیست.

کارگران نیروگاه پارس جنوبی اول بیدخون که زیر نظر شرکت شرکت فراب کار می کنند نیز به سرکار رفته و بدون در نظر گرفتن اضافه کاری مجبور به کار شده اند.

در بیشتر پروژه های نفتی کارگران بر سرکار رفته اند.

در این مورد گزارشات بیشتری را در روزهای پیش رو اعلام خواهیم کرد