گزارش برگزاری جشن روز کارگر در شرکت آذرستان

در روز ١١ اردیبهشت در فرهنگسرای منطقه  ٢٢ واقع در چیتگر، کارگران و کارکنان شرکت آذرستان به مناسبت روز کارگر به صرف صبحانه دعوت شده بودند. در این جشن حدود صد نفر از کارگران شرکت کردند.

در ابتدا از افراد تست قند خون و فشارخون به عمل آمد و سپس صبحانه ای صرف شد.

درگوشه ای از سالن روی یک برگ کاغذ A4   نوشته بود روز کارگر مبارک.

روز چهارشنبه هم در شرکت آذرستان به مناسبت روز کارگر شیرینی پخش شد اما روز کارگر را تعطیل نکردند اما به عنوان اضافه کار محسوب می شود.