گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات کارگران شرکت کیسون

٧٠ کارگر پروژه باغ کتاب شرکت کیسون یازده ماه حقوق و سنوات ١١ سال کار خود را از این شرکت غول پیکر ساختمانی طلبکارند. این کارگران همگی قرارداد موقت بوده و کارگرانی با ١١ سال سابقه طلبکار این شرکت هستند

در سال گذشته این کارگران با قراردادی یکساله مشغول به کار می شدند در حالی که از سال جدید با قراردادهای یک ماهه کارگران قرارداد بسته اند.

کارگران این شرکت در روز ٢٢ اردیبهشت در تهران پایین تر از میدان ونک، بلوار کتابخانه ملی، باغ کتاب تهران دست به اعتراض زدند. عکس زیر نشانگر این اعتراض است