کارگران ذوب آهن به خبرنگار پیام سندیکا چنین می گویند

١-کارگران کارهای سخت و طاقت فرسا را انجام می دهند تا جامعه به سوی پیشرفت حرکت کند در مقابل مسوولین نیز باید ارزش و شان کارگر را رعایت کنند و موضوع قراردادهای کارگران را بصورت رسمی در بیاورند

٢- مدیریت باید با راهکارهایی، شرایط مناسب برای کاهش استرس و فشار کاری را با افزودن کارگران به هر بخش تامین کند

٣- با تخصیص پاداش و امکانات رفاهی می توان انگیزه کاری را بیشتر کرد

٤- در سال ٩٦ از کارگران نمونه آن چنان که باید قدردانی نشد و این باعث تضعیف روحیه کارگران است

٥- آموزش کارگران و جایگزین کردن نیروی جوان و خلاق باید در صدر کارهای مدیریت کارخانه باشد و با پرورش کارگران جوان و با دستمزدی مناسب به پیشرفت ذوب آهن کمک کرد

٦- استفاده از تجربه و مشارکت دادن کارگران در تصمیم گیری می تواند به رفع ضعف های مدیریتی و فنی کمک برساند

٧- ما کارگران تمام تلاش خود را می کنیم تا با افزایش بهره وری ذوب آهن اصفهان به روزهای طلایی خود برگردد