پیام سندیکا، شماره ٦٧ اسفند ماه سال ٩٧ منتشر شد!

نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری شماره ٦٧ اردیبهشت ١٣٩٧ بصورت چاپی و الکترونیکی در ایران منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری  ص١

گزارشات کارگری از واحد های تولیدی سراسر کشور  ص ٢٠

یاد تو می ماند….  ص ٣٦ 

« اعتراض به فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگریWFTU» ص٣٧ 

استیضاح وزیر کار  ص ٤٠

فعالیت سندیکا در مورد پرداخت حقوق عقب افتاده کارگران  ص٤١

چه زمانی روز جهانی کارگر برای کارگران ایران به رسمیت شناخته شد؟  ص٤٣

در اول ماه مه سال ١٨٨٦ شیکاگو چه گذشت؟  ص٤٤

با سلام و دورد به تمامی کوشندگان طبقه کارگر!  ص٤٦

? دروود به کارگران سرزمینم   ص٤٧

من یک کارگرم!  ص٤٨

به آموزگاران میهنم!  ص٤٩ 

روز معلم بر همه آموزگاران مینهم خجسته باد!  ص٥٠

سندیکالیسم؛ ضرورت و اولویتِ تاریخی  ص ٥٢

بیر مای بایرامیز مبارک اولسون  ص٥٤

« دعوت نامه »  ص٥٧

 چه غم انگیز خواهد بود  ص٥٩

“کارگران”  ص٥٩    

تلخ و شیرین های کازیم عاشقی  ص ٦١

روز کارگر  ص٦٣

واگویه های وارتان  ص٦٤

پیکرها بر خاک ، آرمان ها بر پاست!  ص٦٥

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

برای آگاهی از فعالیت ها و دیدگاههای ما  می توانید به سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرس sfelezkar.com  مراجعه کنید