گزارش خبرنگار پیام سندیکا از پروژه های نفتی

پروژه نفت سنگین قشم واقع در جزیره قشم که در قرارداد شرکت پتروپی بوده و این شرکت هم قرارداد را به شرکت عمران رهگذر زاگرس واگذر نموده و پیمانکار این شرکت به نام اردشیرآذرکمان کار ساخت مخازن این پروژه را انجام می دهد. این پیمانکار با استخدام نزدیکانش و استثمار بی حد از انان حقوق کارگران را پایین می اورد.

کارگرانی که با این پیمانکاری  تسویه حساب میکنند زود آمار غذایشان را قطع میکنند و کارگر بی پول مجبور هست که با پول خود و یا قرض از کارگران غذا تهیه کند و یا هم اتاقی هایشان از غذایشان به او بدهند که با این کار غرور و شخصیت نیروی کار بسیار خرد می شود. این پیمانکار هفشجانی هست و تاکنون گزارشهای زیادی در طول سال ۹۶ از بدحسابی و بی احترامی این پیمانکار بی انصاف و به گروه پایپینگ و نشریه پیام سندیکا گزارش شده است….

شرکت نفت ستاره خلیج به پیمان کاری یوسفی نیز حقوق سال گذشته کارگران را تسویه نکرده است  و از کارگران خواسته به شرکت شهید رجایی مراجعه کنند که در آنجا نیز نتیجه ای کارگران نگرفته اند و سرگردان مانده اند. این کارگران از خبرنگار پیام سندیکا خواسته اند مشکلاتشان را منعکس کنند