گزارش خبرنگار پیام سندیکا از شرکت ایساکو

شرکت ایساکو که پشتیبانی کننده قطعات برای ایران خودرو است روزکارگر را برای کارگران تعطیل اعلام کرد و مبلغ ١٥٠ هزار تومان هم عیدی به این مناسبت به کارگران پرداخت. همچنین برای ماه رمضان هم یک بسته غذایی شامل ١٥ کیلو برنج درجه یک گیلان، ٤ بسته پنیر، همه گونه حبوبات، ٥ کیلو مرغ به کارگران داد. البته هر ساله در رمضان بسته های خرما داده می شد که امسال داده نشد.

دادن بسته های غذایی یک دستاورد کارگری است که از سال ١٣١٥ تاکنون در کارخانه های بزرگ تثبیت شده است.

البته دادن این گونه بسته های غذایی در این شرکت یک روال عادی است و در شب عید نیز همه موارد بالا به همراه ٥ کیلو آجیل تواضع که بسیار گران و با کیفیت بوده و ٤ بطری روغن به کارگران داده شده است

در این کارخانه قراردادهای موقت ٦ ماهه و یکساله رواج کامل دارد. دستمزدها بیشتر حداقل حقوق است و شرکت از دادن عناوین شغلی به بیمه برای دادن حق بیمه کمتر خوداری می کند.

ترفند کارخانه های بزرگ برای عدم درج عناوین شغلی و کم دادن حق بیمه هم باعث واریزی کم به تامین اجتماعی شده و بنیه مالی تامین اجتماعی را ضعیف می کند و هم اینکه کارگر در زمان بازنشستگی از حداقل مستمری برخوردار خواهد بود.