گزارش خبرنگار پیام سندیکا ازعسلویه

پتروشیمی گچساران به کارفرمایی شرکت ناردیس و به پیمانکاری اسماعیل لیموچی حقوق کارگران را از بهمن  و اسفند را تا به امروز پرداخت نکرده و حتا بیمه اسفند را هم تاکنون نپرداخته  است. نه شرکت ناردیس و نه پیمانکار لیموچی به هیچ کس هم جواب گو نیست و از تاریخ ٢٠ اسفند در پروژه حضور نمی یابند.

لذا این شرکت و پیمانکارش در لیست کارفرمایان و پیمانکاران بد حساب گذاشته شده اند و توسط گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها و سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران تحریم کارگری شده اند.

کارگران به این شرکت و پیمانکاربدحساب جهت هرگونه کاری مراجعه نکنند.