شرکت کیسون غول ساختمانی و بدحساب برای کارگران

شرکت کیسون به رغم تماس های مکرر سندیکای ما در پرداخت حقوق کارگران متاسفانه همچنان به بدحسابی خود به کارگران ادامه می دهد از کارگران مترو اهواز تا آبفای تهران و پتروشیمی مخازن سبز 

در آخرین تماسی که کارگران کیسون در پتروشیمی مخازن سبز عسلویه  با ما داشتند از پروژه کیسون چنین گفته اند:

حقوق بهمن کارگران دوهفته پیش داده شده و کارگران سه ماه هنوز طلبکارند. در این پروژه یک ساعت بیشتر باید کار کنیم که ثبت می شود ولی توسط پیمانکار پرداخت نمی شود.

 انان چنین می گویند:« یه زنگ بزنین به مسئولین شرکت کیسون تایم عوض کنن. ساعت ٤:٣٠ از خواب بیدار میشیم ساعت ٥:١٥ حرکت به سمت پروژه و ساعت ٦:٠٠ شروع به کار است تا ساعت ١٢ بعدازظهر سپس از ساعت ٢ بعداز ظهر تا ساعت ٧:١٥ عصر  که دست از کار میکشیم. تا برسیم خوابگاه ساعت هشت شبه. تا حموم بکنیم و شام بخوریم ده میشه. واله شب هیچ استراحت نداریم شب ساعت یازده می خوابیم ساعت ٤:٣٠ بیدار میشیم. یعنی فقط پنج ساعت و نیم می خوابیم. وضعیت غذایی و حمام و سرویس های بهداشتی افتضاح است.»

نمی دانیم چه فرقی بین پسر آقای انصاری با این کارگران است. پولهای میلیاردی انصاری توسط مدیرانش و خانواده اش در مالزی و دیگر جاها در شب عید و ایام عید خرج شد، اما پولی برای خرید کفش برای زهرا کوچولو در این شرکت نبود.