ابوتراب فیضی تا به آخر استوار ماند!

ابوتراب فیضی کوشنده کارگری با بیش از ٦٠ سال سابقه سندیکایی درگذشت. ابوتراب فیضی نماینده کارگران بهشهر بود و تا به آخر به عهدی که با آرمان های کارگریش بسته بود وفادار ماند.

او را تامین اجتماعی مجسم نامیده بودند و این بی اغراق بود. چه در سالهای سیاه ستم شاهی و چه در دوران محدودیت های بیشمار برای حق گویان، فیضی از پا ننشست و در دفاع از کارگران و اندوخته هایشان در تامین اجتماعی به هیچوجه کوتاه نیامد.

بسیاری از قوانین تامین اجتماعی و تبصره هایش را با کوشش او و دیگر کوشندگان کارگری تا به آخر استوار در تامین اجتماعی امروز زحمتکشان ایران مورد استفاده قرار می دهند.

او در انتقاد از مراسم پر خرج تاجگذاری شاه گفته بود:« اگر پول چراغانی این مراسم برای مردم خرج می شد …….» بیش از ٣ ماه متواری بود تا دست ساواک به او نرسد در بعد از انقلاب نیز روی خوش ندید و بسیار فقیرانه و در تنهایی بدرود حیات گفت. مسوولین سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار در او کارگر سر سختی را می دیدند که هر چند به او وقت ملاقات نمی دادند و با هزاران ترفند این پیرمرد را سر می دواندند، بازهم برای خواسته ای کارگران منتظر وقت آقایان بود.

او با حسرتی در دل ما را تنها گذاشت و آن دستبردی بود که مجلس امسال به دولت اجازه داد تا سهم درمان تامین اجتماعی را در بند « ز » بودجه به صورت غیرقانونی تصاحب کند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ضمن تسلیت به خانواده ایشان و طبقه کارگر ایران و ضمن پاسداشت زحمات این سندیکالیست فقید با او پیمان می بندد تا از حقوق کارگران در تامین اجتماعی کوتاه نیاید و دست های نامحرم را از این سازمان کوتاه کند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٢١ خرداد ١٣٩٧