طبقه کارگر

وقتی صحبت از طبقه کارگر میشود. صحبت از طبقه ایست که زیر سقفی و بصورت مشترک چرخه تولید را بدست می گیرند ..

تولید صنعتی شامل موارد زير میباشد .

١- سرمایه . ٢-طراحی .٣- ابزار تولید .٤- نیروی کار ،کارگر ،،

کارگر صنعتی که در فرهنگ و ادبیات چپ، پرولتاریا نامیده می شود، طبقه ایست که بجز نیروی بازو و تخصص در کارش درآمد دیگری ندارد.

نه زمینی دارد که از آن بهره برداری کند و نه سرمایه ای ،،،،،،،

طبقه کارگر اگر به دانش مبارزات صنفی و مدنی آشنا گردد و به موقعیت حساس و کلیدی خود در روند تولید آگاه باشد، می تواند خواسته های خود را با مشارکت و اتحاد با طبقه خود به مورد اجرا گذاشته و به حقوق واقعی خود برسد و استثمار گران را وادار به پرداخت حقوق واقعی خود کند ..

پس ابتدا باید طبقه کارگر به دانش صنفی و مدنی خود آشنائی پیدا کند

تا بتواند به مطالبات خود برسد ..

پیش بسوی دانش صنفی طبقاتی و مدنی ،،،،،

اهورا کارگر قالبساز