پیام سندیکا (۳۳) منتشر شد

logo-felezkar3

.پیام سندیکا ؛ پیام آور سندیکاهای کارگری ایران در دو نسخه چاپی و الکترونیکی منتشر شد

:در این شماره می خوانید
سرپیام
اطلاعیه های سندیکاهای کارگری
اخبار کارگری
گزارش کارگر فلزکار
مسولیت رعایت حقوق فعالان صنفی و سندیکایی با کیست؟


اشعار فلزبان
روزجهانی کودک
از زنان پیشرو بیاموزیم
گام به گام تا آزادی سندیکاهای کارگری
برگی از قانون
…دستاوردهای حکومت کارگران و دهقانان
کالایی شدن انسان ها در نظام پزشکی سرمایه داری
منطقه های آزاد و ویژه اقتصادی
با پیشروان سندیکایی آشنا شویم
زندگی دشوار پرستاران
حداقل دستمزد کارگری باید تامین کننده هزینه خانوار چهار نفره باشد.
هیئت تحریریه  و  روابط عمومی  سندیکای کارگران فلزکارمکانیک