گزارش خبرنگار پیام سندیکا از شرکت ساختمانی ژیان

این شرکت با دارا بودن ١٥٠ کارگر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز، تصفیه خانه آب فاضلاب شیرازمشغول به کار است. این شرکت از بهمن ماه به کارگرانش تاکنون به مدت ٥ ماه حقوق نداده است. این شرکت وضعیت غذایی بسیار بدی را به کارگران تحميل می كند، عدس پلو و ماکارونی و دیگر هیچ. هر کارگری که برای تسویه حساب اقدام کند، دیگر به پولش نخواهد رسید. با این شرایط کارگران از ترس تسویه حساب و اخراج بدون دریافت پول دست به اعتصاب نمی زنند.

با توجه به موارد گزارش بالا این شرکت در تحریم کارگری گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها و سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران قرار می گیرد.