گزارش خبرنگار پیام سندیکا از خواسته های کارگران ذوب آهن

در سال گذشته با تلاش کارگران و مهندسین واحد ٢ کک، ذوب آهن توانست رکورد تولید کک را در ٥٠ ساله اخیر بشکند. آنچه باید مورد توجه مدیران ذوب آهن قرار بگیرد که به آن کم توجهی می کنند موارد زیر است:

١- پاداش این رکورد را هرچه زودتر به این مهندسین و کارگران سخت کوش بدهند تا خستگی از تنشان بیرون رود

٢- پس از سالها ضرر و زیان که ناشی از مدیریت غلط بوده است و فشار ناشى از این زیان را کارگران به دوش کشیده اند لازم است دستمزدها افزایش یابد 

٣- ذوب آهن باید ترتیب استخدام کارگران جدید را بدهد که هم تجربه به کارگران جدید منتقل شود و هم اینکه فشار کاری از روی کارگران برداشته شود