گزارش خبرنگار پیام سندیکا از شرکت قالب خودرو

شرکت قالب خودرو در سیمین دشت کرج واقع شده و تاکنون تعداد زیادی از کارگران خود را اخراج نموده است.

این کارخانه یکی از زیرمجموعه های کارخانه ایران خودروست و برایش قطعه تولید می کند. این کارخانه ٥٠٠ کارگر داشته که هر هفته ٢٠ الی ٣٠ نفر را از شرکت بیرون می کند. که تاکنون ٥٠ نفر اخراجی دارد. مدیریت اداری به کارگران اعلام نموده که هفته بعد هم ٥٠ نفر را از شرکت اخراج خواهند کرد. مدیر تولید کارخانه درخواست اخراج بیش از ٢٠٠ نفر از کارگران را به مدیریت داده است.

این درحالی است که مسوولین مالی برای تسویه حساب کارگران اعلام کرده اند که پولی در صندوق کارخانه موجود نیست. و قبض اب و برق هم پرداخت نشده است.

بخشی از کارگران را به بیمه بیکاری معرفی نموده اند.

بیش از یک ماه است که اضافه کاری تعطیل  و پنجشنبه ها را هم تعطیل کرده اند و کارگران را ٧٠ نفر به ٧٠ نفر به مرخصی اجباری می فرستند که گاه از میان این عده بخشی بعد از ورود به کارخانه متوجه اخراج خود می شوند.

 با قطع برق هم کارگران را تعطیل و روانه خانه کرده و مرخصی ساعتی حساب میکنند