گزارش خبرنگار پیام سندیکا از کارگاه روغن کشی کنجد از ساوه

نام کارفرما : علی اکبر نامدار و ابوالفضل رحیمی .

محل کارگاه : سه کیلومتری جاده یل آباد جنب کارتن سازی انپک .

موضوع : تولید روغن کنجد بصورت غیر بهداشتی وحقوق ندادن به کارگرها واخراج آنها بدلیل اعتراض به تولید غیر بهداشتی روغن کنجد .

در این کارخانه که روغن کنجد در شرایط غیر بهداشتی تولید می شود و با عکسها و فیلمی که مشاهده می کنید کرم در آنها فراوان است. این نوع روغن ها را به مردم میفروشند و بارها اعتراض کارگران را در پی داشته که با اخراج آنها وحتی ندادن حقوق کارکرد آنها همراه بوده و همچنان به تولید ادامه میدهند . کارگران به اداره بهداشت اطلاع داده اند ولی پی گیری نکردند .

این گزارش برای جلوگیری از تولید غیر بهداشتی وتضمین سلامت مردم عزیز ساوه منتشر می گردد تا مسئولان با دیدن و خواندن آن جلوی اینکار را بگیرند . جمعی از کارگران این واحد تولیدی از بازرسان اداره کار خواهان پی گیری حقوق کارگران این کارگاه می باشند