گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ذوب آهن اصفهان

١- با اینکه بارها به مدیریت مالی در خصوص مشکل عدم پرداخت اقساط کسر شده از پرفراژ حقوقی کارگران در مورد بانک صادرات گفته شده است متاسفانه این مشکل را کارگران با بانک مهر اقتصاد نیز دارند که باعث دیرکرد و جریمه برای ضامن گشته داست

٢- مدتهاست کارگران خواستار نصب سطل های مخصوص بازیافت ظروف آب یکبار مصرف در قسمت های کارخانه شده اند  ولی گوش شنوایی نیست.

٣- کارگران کارگاه سرپاره ١ و ٢ کوره بلند خواستار رسیدگی و رفع مشکل سیستم سرمایشی در این تابستان داغ را برای کارگاه ها تقاضا کرده اند ولی از سوی مدیریت مربوطه واکنشی نشان داده نشده است

٤- با تهاتر بدهی های ذوب آهن و آمدن ٦٠٠ میلیارد تومان به صندوق شرکت آیا وقت آن نرسیده که مدیریت در مورد افزایش حقوق کارگران شرکت با این کار سنگین و به دوش کشیدن هزینه مدیریت غلط و بدهی های شرکت را داده است، باشند.