گزارش خبرنگار پیام سندیکا از خاموشی ها در صنایع

با خاموشی های مرتبی که در کارخانه های صنعتی اتفاق می افتد، کارفرمایان دست به ترفندهای گوناگونی می زنند.

بخشی از کارمندان اداری شرکت کاله به طرح زوج و فرد تقسیم شده اند تا پانزده روز در ماه حقوق دریافت کنند. برای اخراج کارگران هم شرکت در حال تصمیم گیری است

در کارخانه سایپا از برق اظطراری خبری نیست و کارگران را با هر خاموشی به خانه فرستاده و ساعتی حقوق محاسبه می کنند.

از کارخانه ماموت کرج هم خبر می رسد بیش از ٦٠ نفر کارگر اخراج شده اند.