گزارش خبرنگار پیام سندیکا از شرکت شهید رجایی

در این شرکت عقب افتادن حقوق کارگران برای چندین ماه به یک امر طبیعی تبدیل شده و در حال حاضر هنوز دستمزد فروردین ماه داده نشده است، آنهم در گرمای ٥٥ درجه خوزستان. حتا ٢٠ درصد افزایش حقوق کارگری هم درفیش حقوقی امسال لحاظ نشده است.

در این شرکت برای کارگر فیتر ٤ میلیون ٢٠٠ هزار حقوق تعیین شده که پیمانکار به فیتر ٢میلیون ٨٠٠ پرداخت می کند  برای ١٢ ساعت کاری در گرمای سوزان.

از موارد جالب در این شرکت فراری شدن پیمانکار یوسفی با دستمزدهای کارگران می باشد.