پیام کارگران فولاد کاویان اهواز به سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

شرکت فولاد کاویان در اهواز  به ریاست اقای دانیال زاده و پیمانکاری اقای بارانی چندین ماه است که به کارگران پیمانی چندین ماه حقوق نداده اند و کارگران هرچند که اعتراض می کنند ولی بی فایده است.

این  کارگران خدماتی و کارگرانی که زیر نظر پیمانکار کار می کنند مستاجر بوده و عقب افتادن حقوق به مدت ٣ ماه و یا بیشتر روزگار اسفناکی را برایشان رقم زده است. شوربختانه کارگران هر موقع که اعتراض می کنند یا جواب نمی دهند یا تهدید به اخراج می کنند.

از سندیکای کارگران فلزکارمکانیک می خواهیم صدای اعتراض ما باشد