بازگشت هیات اعزامی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران به ترکیه

به دعوت فدراسیون جهانی اینداستریال و به میزبانی فدراسیون دیسک ترکیه و سندیکای کارگران متحد فلزکار ترکیه، هیاتی از سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران جهت گذراندن دوره ای آموزشی سندیکایی و تبادل نظر از 15 تا ١٩ مرداد در ترکیه به سر برد.

در این مدت دیدارهایی با معاون اینداستریال اقای کمال اوزکان و مسوول ارتباطات اینداستریال ، دبیرکل فدراسیون دیسک ترکیه، مسوولین سندیکای متحد کارگران فلزکار ترکیه در مورد شرایط سندیکاهای کارگری ایران، وضعیت زحمتکشان ایران، سیاست های امپریالیسم آمریکا در سطح جهان و منطقه خاورمیانه علیه زحمتکشان،  جنگ در سوریه و مهاجرت ، دفاع از مهاجرین در اروپا و   مبارزات فدراسیون دیسک و سندیکای متحد کارگران فلزکار ترکیه، گفتگوهایی بین طرفین صورت گرفت.

همچنین مبارزات اینداستریال در سطح جهانی و تاریخچه مبارزات فدراسیون دیسک و سندیکای متحد کارگران فلزکار ترکیه به هیات اعزامی از سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ارایه گردید.

در پایان همبستگی فدراسیون جهانی اینداستریال با زحمتکشان ایران و همچنین فدراسیون دیسک و سندیکای متحد کارگران فلزکار ترکیه با سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران اعلام گردید.

مشروح این دیدارها بزودی با عکس و تفصیلات منتشر خواهد شد.

٢٠  مرداد ١٣٩٧

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران