گزارش خبرنگار پیام سندیکا ازاعتصاب در گل گهر سیرجان

اعتصاب پنج روزه  80 کارگر اسفالت توس در شرکت گلگهر سیرجان روسا را به واکنش وا داشت وآقای رجایی رییس کارگاه اسفالت توس با تلاشهای بی وقفه خود نتوانست کارگران را به پروژه برگرداند. این اعتصاب در پی عقب افتادن چهار ماه حقوق کارگران زحمت کش پیمانکاری  پوربندری در شرکت آسفالت توس و شرکت گوهر زمین  که در فاز سوم گل گهر سیرجان واقع می باشد اتفاق افتاده است.

کارگران تا شنبه به شرکت مهلت داده اند حقوق عقب افتاده را تسویه کند.

اقای درخشی رییس کل اسفالت توس بی ادبانه با کارگران صحبت نموده و کارگران زحمت کش تهدید به تصفیه حساب کرد واز شرکت اسفالت توس و پیمانکار پور بندری خواسته که خسارت وارد شده را از حساب کارگران کم کند .

اموروز جمعه بعد ازچهار روز اعتصاب کارگران گندله سازی شرکت اسفالت توس، 70کارگر را تصفیه حساب کامل نیروهای پیمانکار پور بندری انجام شد.عکس ها گویای این موضوع هستند.