گزارش خبرنگار پیام سندیکا از طرح های مدیرجدید عامل ذوب آهن

سالهاست در گزارشات خبرنگاران پیام سندیکا از ذوب آهن، مشکلات کارگران به همراه پیشنهاد برای رفع آنان منتشر می شود، امید که مدیریت جدید به پیشنهادهای ما که بخشی در این گزارش امده است عمل کند. مدیر عامل ذوب آهن طرح های خود را اعلام کرد :

١- عوض شدن نگاه مدیریت مالی

٢- تشکیل اتاق فکر و رابطه با دانشگاه آزاد

٣- صرفه جویی در مواداولیه

٤- ساختار سازمانی ذوب آهن بر نیاز باید استوار باشد حتا بعد از هر سه ماه با هدف افزایش بهروری می تواند تغییر کند

٥- پاداش تولید باید هدفمند و بر اساس بهره وری و عملکرد افراد قسمت ها تعیین شود

٧- اضافه کاری باید مدیریت شود

٧- خانه سازی در چارت جدید در حوزه منابع انسانی پیش بینی شود تا مشکل کارگران رفع شود               

٨- بیکاری و کم کاری افراد تقصیر کارکنان نیست و ما باید برای آنها کار ایجاد کنیم

٩- افزایش ضریب ایمنی وظیفه ماست و همه کارکنان و حتا مدیرعامل باید با کفش و کلاه ایمنی سرکار بیایند

١٠- غذای کارکنان باید مناسب باشد و ما مسوول سلامت و بهداشت فردی کارکنان هستیم

١١- افزایش مهارت و دانش کارکنان در همه سطوح و آموزش نیروی انسانی