تحریم های اقتصادی، جنگی علیه زحمتکشان ایران!

آنچه این روزها در صحنه جهانی در رابطه با کشورمان اتفاق می افتد، نه در رابطه با بهبود شرایط کار و پیکار و معیشت زحمتکشان ایران، بلکه جنگی تمام عیار علیه مردم ایران و مزدبگیران است. امپریالیسم آمریکا سردمدار سیاست هایی گشته که هدفش تغییر جغرافیای سیاسی خاورمیانه و ایران است.

خواهران و برادران سندیکاهای کارگری جهان!

آگاه باشید که سیاست اعمال تحریم های اقتصادی یک جانبه که از سوی قدرت های بزرگ خصوصن آمریکا و متحدان علنی و پشت پرده آن در رابطه با ایران اعمال می شود، آغاز جنگی نابرابر بر علیه کارگران و مردم زحمتکش ایران است. این تحریم ها باعث تعطیلی و از کارافتادن کارخانه های تولیدی کشور، بیکاری بیشتر، گرانی روزافزون مواد خوراکی و دارویی و اجناس ضروری برای زندگی مردم ایران خواهد شد. این تحریم ها فرصتی  طلایی برای دلالان و تجار ایجاد خواهد کرد تا که هرچه بیشتر سفره های مزدبگیران را کوچکتر کنند در این بین نه تنها آسیبی به جنگ طلبان نخواهد رسید بلکه آنان از راه احتکار و گران کردن اجناس مورد احتیاج خانواده های زحمتکشان به ثروت های بادآورده رسیده و بر طبل جنگ بیشتر خواهند کوبید.

خواهران و برادران آمریکایی و اروپایی!

برای جلوگیری از این فاجعه از شما می خواهیم که به دولت های خود فشار بیاورید که به این تحریم های فاجعه برانگیز نپیوندند و اجازه ندهید که با مالیات های شما به جنگ کارگران و مزدبگیران ایرانی از طریق تحریم های صنعتی دارویی و غذایی بیایند. از نمایندگان خود در پارلمان های کشورهایتان بخواهید مالیات ها را برای شکوفایی کشورتان نه نابود کردن بنیان زندگی خانواده های کارگری ایران بکار گیرند.

از خواهران و برادران فلزکار خود درکشورهایی که اتحادیه های کارگری نفوذی بر سیاست های  دولت و مجلس دارند می خواهیم  از دولت ها و مجلس هایشان  بخواهند که  به این تحریم ها نپیوندند و از جنبش کارگری و خانواده های زحمتکش ایرانی در مقابل سیاست های ضد کارگری از هر منشایی که باشند، حمایت کنند.

رفقای سندیکایی در اروپا و آمریکا!

بیایید دست در دست یکدیگر و با سازمان دادن جنبشی موثر برای مبارزه با تهدید اعمال تحریم های اقتصادی و جنگ اجازه ندهیم که فاجعه سوریه، عراق و لیبی برای مردم ایران تکرار شود.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٢٩مرداد ١٣٩٧