گزارش خبرنگار پیام سندیکا از شرکت اسفالت طوس

بعد از ١٥ روز  از اخراج  کارگران شرکت اسفالت توس این شرکت قادر به گرفتن نیروی جدید نیست . کارگران این شرکت را تحریم کارگری کرده اند. امور اداری و سرپرستان به هر کارگری زنگ می زنند کارگران شرط می گذارند که باید تعهد بدهید که دستمزدها به موقع پرداخت شود

در حال حاضر مدیران شرکت به کارگران شاغل می گویند با شرایط و بی پولی شرکت بسازند و غالب بر ۱۰ روز است که از دادن دستکش به کارگران امتناع کرده اند.

با تحریم کارگری صورت گرفته شرکت تا ماه آینده به مشکلات جدی برخواهد خورد و این درسی است که تحریم کارگری به کارفرما می دهد.

روزانه این شرکت بیش از ١٠ میلیون تومان ضرر می کند.