مشکلات کارگران ذوب آهنی در مواجه با خبرنگار پیام سندیکا

١- حق ماموریت ورزشی به کارگران داده نمی شود. آیا این باعث نخواهد شد که کارگران به جای ورزش به سمت خمودگی و اعتیاد میل کنند؟ ورزش کارگری از حقوق کارگران است و بخشی از دستمزدشان به شمار می رود که در قانون کار هم آمده است.

٢- متاسفانه هزینه واکسیناسیون، ترک اعتیاد، و آزمایشات دوره ای را بیمه ایران به عهده نمی گیرد. این یکی از اشکالات کار بخش درمان ذوب آهن است.

آیا ذوب آهن نمی خواهد کارگران معتادش ترک اعتیاد کنند؟ آیا مدیریت نمی خواهد با واکسیناسون، پیشگیری از درمان عملیاتی شده و کارگران کمتر بیمار شوند؟ آیا آزمایشات دوره ای که اطلاع رسانی به موقع در مورد بیماری های فراگیر در ذوب آهن است را مدیریت نمی خواهد قبول کند و کارگران با سرطان های شایع در ذوب آهن باید تنها گذاشته شوند؟ سود تولید از این ذوب آهن باید به کارگران برسد یا رانت خوران و مدیران بی عرضه ای که ذوب آهن را ورشکسته کرده بودند ؟ سیاست مدیریت جدید چیست؟