متاسفانه اولین قشری که تحت تاثیر اینگونه عوامل قرار میگیرد، کارگران هستند که هم از لحاظ درآمدی و هم از لحاظ امنیت شغلی، بسیار شکننده و متاثر هستند.

تاثیر این تحریم ها بر کارکنان ایران خودرو، شامل کاهش چهل ساعتی اضافه کاری، کم شدن آکورد تولید و پرداخت نشدن رکورد می باشد.

کارگران ایران خودرو از ٣٠ مرداد برای ١٠ روز به مرخصی تابستانی رفتند.