از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه حمایت می کنیم!

 حدود یک هفته از اعتصاب کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه می گذرد و هنوز پاسخی از سوی مسوولین کارخانه و دست اندرکاران مربوطه، به این کارگران داده نشده است.

     با توجه به جلسه نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه در ارتباط با موضوع مطالبات کارگران اعتصابی، که با حضور فرماندار و نماینده مردم  شهرستان شوش در مجلس، و در محل فرمانداری این شهر برگزار شد؛ پس از سه ساعت بحث و گفتگو، نتیجه ای حاصل نشد.

مهمترین مطالبات کارگران عبارتست از:

١- پرداختِ سه ماه حقوق های عقب افتاده که زندگی کارگران را با مشکل روبرو کرده ‌است.

٢- امکان برخورداری از مزایای بازنشستگی سخت و زیان‌آور که در بیمه های واریزی محاسبه نشده‌است.

٣- برگشت کارخانه به دولت.

ما ضمن تاکید بر خواسته های بر حق و قانونی کارگران، از اعتصاب برادران خود حمایت می کنیم.

درود بر کارگران اعتصابی

درود بر سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٢ شهریور ١٣٩٧