پیام فرستاده شده کارگران به پیام سندیکا

شرکت دی، زیر مجموعه بنیاد مستضعفان در پروژه توسعه بندر بوشهر  (نگین )، به نقل از کارکنان وکارگران این شرکت از برج ۱۲ببعد هیچگونه حقوقی به كارگران پرداخت نکرده است وتنها با مساعده اندک کارگران رابا پایه حقوق های پایین در تنگنا قرار داده است. شرایط اب وهوایی بد و بدی مسیر بین بوشهر و اسکله نگین  رفت وامد را نیز باید اضافه کنیم. ومساله بعدی همجواری خوابگاههای کارگری در جوار کارگاه لایروبی نیز بر مشکلات  فراوان کارگران افزوده است.

امیدواریم صنایع کشتی رانی و بنادر و گمرک با توجه به سود کلانی که از این راهها بدست می اورند یارای دستان بی رمق و سفره های خالی کارگران باشند

جواد کارگر پروژه ای