گزارش خبرنگار پیام سندیکا از شرکت کیسون

شرکت کیسون که در  پتروشیمی مخازن سبز عسلویه فعالیت دارد پنج ماه حقوق کارگران را پرداخت نکرده است. پس از اعتصاب کارگران، شرکت ٦٠ تن از کارگران را تسویه کرده و چک های تسویه داده است و کارگران به نزد خانواده هایشان رفتند اما چک ها تاکنون وصول نشده است. حتا حقوق حسابداران و مسوولین کارگاه هم ریخته نشده است.

در این شرکت پایین ترین حقوق به کارگران داده می شود همچنین وضع خوابگاهایش بسیار اسفناک می باشد. مثلن تشک، بالشت، ملافه و حتا پتوها استفاده شده و از قبل در اختیار کارگران دیگر بوده که بدون شستشو به کارگران دیگر تحویل داده می شودو کارگران مجبور هستند این موارد را از منزل با خود بیاورند. این پروژه رستوران نداشته و کارگران غذایشان  را در اتاق هایشان میل میکنند.  کیفیت غذا افتضاح مانند خودمسوولینش است.