تحریم کارگری شرکت آسفالت طوس شمالی و جنوبی

به گزارش کارگران شاغل در شرکت آسفالت طوس، مدیران گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای و سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران این شرکت حق کارگر خور و بد حساب را تحریم و رسوا می کند 

بدلیل تخلفات کارفرمایی مکرر در حق کارگران از جمله

١- پرداخت نکردن بیمه کارگران

٢- پرداخت نکردن حقوق فروردین کارگران تا اول شهریورماه

٣- محاسبه نکردن و پرداخت نکردن مزایای قانونی کارگران

٤- اخراج کارگران بدون هیچگونه پرداختی حق و حقوق شان

از تمامی کارگران خواستاریم جامعه کارگران پروژه ای را از وجود این شرکت فاسد و حق خور مطلع کنند و از مراجعه کاری به این شرکت خودداری کنند

تیم تحریم کننده پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها و سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران  آماده دریافت گزارشات و تخلفات پیمانکاران بد حساب می باشد

٥ شهریور ١٣٩٧