چه کسی در سودآوری ذوب آهن کوشید؟؟

« علی خانی مدیر اموال انبار و املاک شرکت ذوب آهن: این مدیریت در افزایش سرمایه شرکت تلاش زیادی نمود.»

در پیروزی همه شریک هستند ولی شکست پدر و مادر ندارد. این جمله معروف را باید به مدیرانی که امروز کباده پیروزی را به دوش می کشند گفت.

در ٤ سال اخیر حداقل بارها کارشناسان سندیکای فلزکارمکانیک به مدیریت اموال انباراملاک اعلام کردند که لیست دقیقی از اموال موجود در انبارها تهیه کرده تا دوباره انها را نخریده و یا اینکه اموالی را که می توان به کار گرفت بازسازی نمود و نگذارند در ته انبارها خاک بخورند و یا اینکه اگر ضایعاتی به فروش می رسد حتمن نظارت دقیق شود تا اموال شرکت به نام ضایعات به فروش نرود

شاید آقای علی خانی فراموش کرده اند که کارگران قسمت های مختلف چگونه در میان ضایعات بسیاری از قطعات را بازسازی کردند

امیدواریم آقای علی خانی ها در نظارت بر اموال شرکت و خرید و فروش آن وسواس بسیار به خرج بدهند