گزارش خبرنگار پیام سندیکا از پروژه نفت ستاره خلیج

پتروشیمی نفت ستاره خلیج یکی از بدترین  مجتمع های کارگری است. در کمپ هایش سگ های ولگرد در تمام پیاده رژه می روند. از مدفوع سگ ، محل کار کارگران بوی تعفن گرفته و آلوده است و کارگران مرتب بیمار می شوند. بهداشت زیر صفر و کارگرانش مثل فیلم هندی به دنبال اتوبوس سرویس می دوند. در این گرمای بالای ٥٠ درجه صد نفر کارگر در یک اتوبوس بدون کولر برای کار راهی می شوند. آیا واقعن ارزش کارگر این است؟ تازه حقوق شش ماه یک بار میدهند و در قراداد با کارگر قید می کنند که حق اعتراض هم ندارد.

با توجه به این بد رفتاری ها و بی قاونی های مکرر که در این پروژه اتفاق می افتد کارگران گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها و سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران تصمیم به تحریم کارگری این پروژه گرفته است و از سال قبل از کارگران خواسته اند به این تحریم کارگری پیوسته تا بهبود وضعیت دستمزدها و رفاهی کارگران برای کار به این پروژه نروند.