تولید ثروت و تقسیم آن

«مدیرعامل شرکت ذوب آهن : خاکریز دشمن کاهش تولید ، افزایش هزینه ها، بی تفاوتی کارکنان است»

زمانی می توان از هر کارگری توقع داشت که در تولید فاخر و همچنین افزایش آن نهایت توجه و توانایی خود را به کار گیرد که قبلن آن کارگر از تولید ثروت به دست خود بهره برده باشد

در تمامی این سالها که ذوب آهن توسط مدیران بی عرضه به زیان دهی رسیده این زیان را فقط کارگران به دوش کشیدند و با تولید بیشتر ابتکار و صرفه جویی هزینه های شرکت را کاهش دادند و برای سرپا شدن ذوب آهن بی تفاوت نبودند و همه توان خود را بکار بردند. کارگران می پرسند آیا مدیریت جدید در مورد استخدام برای تکمیل نیرو بخش های مختلف برنامه ای دارد؟

آیا دستمزدها افزایش خواهید داد؟ آیا استخدام فرزندان ذوب آهنی را در اولویت خواهید گذاشت؟ و آموزش و انتقال تجربه از کارگران قدیمی به کارگران جدید را در دستور کار خواهید داشت؟؟

از نظر کارگران ذوب آهن خاکریز دشمن را کسانی که به مشکلات کارگران از جمله گرانی روز افزون که سفره های کارگران را کوچکتر کرده ، عدم ساخت خانه های سازمانی، تقویت نکردن بخش درمان صندوق درمان ذوب آهن، و وام های ضروری کارگران بی تفاوت هستند ، می سازند و کارگران را با مشکلاتشان تنها رها می کنند.

به کارگران اهمیت بدهید و معیشت کارگران الویت شما باشد در این صورت خاکریزی ایجاد نمی شود.

مازیار گیلانی نژاد

شهریور ١٣٩٧