گزارش خبرنگار پیام سندیکا از شرکت اسفالت طوس

مدیریت ارشد شرکت بیستون شکوه پارسه پیمانکار شرکت آسفالت طوس شمالی و جنوبی بیمه تامین اجتماعی کارگران را تاکنون نریخته و دستمزد کارگران از فروردین نیز پرداخت نشده است.  

شرکت بیستون شکوه پارسه در حال حاضر بیش از ۸۰ کارگر را اخراج کرده و از دادن حقوق و مزایای این کارگران خوداری نموده است.

شرکت بیستون شکوه پارسه جزو شرکت های نوپایی است که می خواهد با ندادن حقوق کارگران برای خود ثروت اندوزی کند.

کارگرانی هم که برای پیروز خورشیدوند در این پروژه کار کرده اند هنوز حقوق ماههای بهمن و اسفند را دریافت نکرده اند.

پیام سندیکا: شرکت اسفالت طوس در تحریم کارگری گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها و سندیکای کارگران فلزکارمکانیک قرار گرفته است. با کارنکردن برای این شرکت های فاسد، فعالیت در این پروژه ها را به صفر برسانیم. متحد شویم پیروزیم.